วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลนาจะหลวย :


เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บริการได้มาตรฐาน ผสมผสานงานแพทย์แผนไทย ประทับใจผู้รับบริการ

พันธกิจ :


เรามุ่งมั่นให้บริการอย่างมีคุณภาพ ด้านการป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ ผสมผสานด้านงานแพทย์แผนไทย พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีส่วนร่วม ผู้รับบริการประทับใจ

ค่านิยมองค์กร :


N : Nice องค์กรแห่งคุณธรรม
L : Leadership and Learning ทีมนำสู่การเรียนรู้
T : Teamwork พลังทีมสู้และสร้างสรรค์
H : Humanized health care มุ่งมั่นดูแล สุขภาพ ประชาชน

วัฒนธรรมองค์กร :


ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ

ค่านิยม MOPH


M : Mastery เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง
    มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered ใส่ใจประชาชนคือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์
    อันดีแก่ประชาชนโดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละ
    เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เข็มมุ่ง


   1 MI = กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
   2 HI = การบาดเจ็บทางศีรษะ
   3 Stroke = โรคหลอดเลือดสมอง
   4 Schizophrenia = จิตเวชที่ก้าวร้าว
   5 Malaria = มาลารีย
   6 DM = เบาหวาน
   7 HT = ความดันโลหิตสูง