วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลนาจะหลวย :


เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บริการได้มาตรฐาน ผสมผสานงานแพทย์แผนไทย ประทับใจผู้รับบริการ

พันธกิจ :


เรามุ่งมั่นให้บริการอย่างมีคุณภาพ ด้านการป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ ผสมผสานด้านงานแพทย์แผนไทย พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีส่วนร่วม ผู้รับบริการประทับใจ

ค่านิยม :


N : Nice องค์กรแห่งคุณธรรม
L : Leadership and Learning ทีมนำสู่การเรียนรู้
T : Teamwork พลังทีมสู้และสร้างสรรค์
H : Humanized health care มุ่งมั่นดูแล สุขภาพ ประชาชน

วัฒนธรรมองค์กร :


ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล


1. รอปรับปรุง

เข็มมุ่ง


   1 MI = กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
   2 HI = การบาดเจ็บทางศีรษะ
   3 Stroke = โรคหลอดเลือดสมอง
   4 Schizophrenia = จิตเวชที่ก้าวร้าว
   5 Malaria = มาลารีย
   6 DM = เบาหวาน
   7 HT = ความดันโลหิตสูง