หลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT'63

HOME

[EB1]:หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

1.1.บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ/ลงนาม/สั่งการ

1.2.รายงานสรุปผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา

1.3.บันทึกเสนอขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์

1.4.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์หน่วยงาน

[HOME]

[EB2]:หน่วยงานมีมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1.1.บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ/ลงนาม/อนุญาตเผยแพร่แผน

2.1.2.แบบฟอร์มเผยแพร่เผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์หน่วยงาน

2.1.3.ประกาศเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์กรมบัญชีกลาง

2.1.4 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบปกติ(บำรุง)

2.1.4 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน-ค่าเสื่อม

[HOME]

[EB3]:หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

3.1.บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ/ลงนาม/อนุญาตเผยแพร่แผน

3.2.เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

3.3.เผยแพร่แผนกาพจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

3.4 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท

[HOME]

[EB4]:หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

4.1.บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ/ลงนาม/อนุญาตเผยแพร่แผน

4.2.1.รายงานการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตค.62

4.2.2.รายงานการจัดหาพัสดุประจำเดือน พย.62

4.2.3.รายงานการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธค.62

4.2.4.รายงานการจัดหาพัสดุประจำเดือน มค.63

4.2.5.รายงานการจัดหาพัสดุประจำเดือน กพ.63

4.2.5.รายงานการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีค.63

4.2.5.รายงานการจัดหาพัสดุประจำเดือน เมย.63

4.2.5.รายงานการจัดหาพัสดุประจำเดือน พค.63

4.3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์หน่วยงาน

[HOME]

[EB5]:หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

5.1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

5.2. โครงการ

5.3.รายงานกิจกรรมที่มีผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็น

5.4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ

5.5.หนังสือรายงานรับทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

5.6.แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์หน่วยงาน

[HOME]

[EB6]:ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

6.1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

6.2. โครงการ

6.3.รายงานกิจกรรมที่มีผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ

6.4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ

6.5.หนังสือรายงานรับทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

6.6.แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์หน่วยงาน

[HOME]

[EB7]:ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

7.1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

7.2. โครงการ

7.3.รายงานกิจกรรมที่มีผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ

7.4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ

7.5.หนังสือรายงานรับทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

7.6.แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์หน่วยงาน

7.8.สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

[HOME]

[HOME]

[EB8]:หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

8.1บันทึกแจ้งเวียนการเผยแพร่ข้อมูล

8.2ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

8.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์หน่วยงาน

8.4 Print Screen และ Link แสดงการเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์

[HOME]

[EB9]:หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน : www.nlhospital.go.th

ITA : www.nlhospital.go.thi/ebit

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล---> เมนู ข้อมูลโรงพยาบาล

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน----> เมนู แผนงาน

3. แผนปฏิบัติงานประจำปี และการติดตามประเมินผล---> เมนู แผนงาน

4. แผนงบประมาณประจำปี และการติดตามประเมินผล---> เมนู แผนงาน

5. การรับข้อร้องเรียนและแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียน---> เมนู ข้อร้องเรียน

6. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง---> เมนู คลังข้อมูล/จัดซื้อจัดจ้าง

8. มาตรฐานหรือคู่มือการดำเนินงาน---> เมนู บริการ

9. ขั้นตอนการให้บริการ---> เมนู บริการ

[HOME]

[EB10]:หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

10.1บันทึกข้อความอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน

10.2แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน

10.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์หน่วยงาน

10.4 Print Screen และ Link แสดงการเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์

[HOME]

[EB11]:หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

10.1บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน(ปีที่ผ่านมา)

11.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน(ปีที่ผ่านมา)

11.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์หน่วยงาน

11.4 Print Screen และ Link แสดงการเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์

[HOME]

[EB12]:หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

12.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนงบค่าเสื่อมปี 2563

12.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ แผนงบค่าเสื่อมปี 2563

12.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์หน่วยงาน

12.4 Print Screen และ Link แสดงการเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์

[HOME]

[EB13]:หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

12.1บันทึกข้อความเสนอผูบริหารทราบ/ลงนาม/สั่งการ

13.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิดชอบ(กระบวนการประเมินผลปฏิบัติราชการ)

13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิการปฏิบัติต่ำ

13.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์หน่วยงาน

13.5 หนังสือแจ้งเวียน

[HOME]

[EB14]:หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

14.1.1ประกาศ เรือง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติวาน

14.1.2บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่วยงาน

14.2.1 ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีในหน่วยงานที่อยู่ในระดับดีเด่น และ ดีมาก ---->ปี 2562 รอบที่ 2

14.2.2 ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีในหน่วยงานที่อยู่ในระดับดีเด่น และ ดีมาก ---->ปี 2563 รอบที่ 1

14.3 ภาพถ่ายประกอบ ---->ปี 2562 รอบที่ 2,ปี 2563 รอบที่ 1

14.4 แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์หน่วยงาน

14.5 กรอบแนวทางการะเมินผลปฏิบัติราชการ

[HOME]

[EB15]:หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

15.1บันทึกข้อความลงนามประกาศ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่วยงาน

15.2 ประกาศ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุ

15.3 ภาพถ่ายประกอบ

15.4 หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

15.5 PrintScreen และ Link แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงาน

[HOME]

[EB16]:หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

16.1 บันทึกข้อความคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบอำนาจ

16.2ช่องทางร้องเรียน

16.3 คู่มือปฏิบัติงานรับเรืองร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตประพฤติมิชอบ

16.4 แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการ

16.5 หนังสือรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

16.6.ระบบตอบสนองข้อร้องเรียน

16.7บันทึกข้อความรับทราบการกำกับและติดตามผล

6.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวบไซต์หน่วยงาน

[HOME]

[EB17]:หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

17.1 บันทึกข้อความคำสั่ง/ข้อสั่งการและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์ของหน่วยงาน

17.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

17.3 บันทึกหนังสือแจ้งเวียน

17.4 บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้งกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

[HOME]

[EB18]:หหน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

18.1 บันทึกข้อความคำสั่ง/ข้อสั่งการและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์ของหน่วยงาน

18.2 คำสั่งขับเคลื่อนธรรมาภิบาลโรงพยาบาลนาจะหลวย

18.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

18.4 แผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหโรงพยาบาลนาจะหลวย

18.5 รายงานการกำกับติดตามผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ แผนส่งเสริมจริยธรรม

18.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

[HOME]

[EB19]:หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

19.1 บันทึกข้อความประกาศเจตจำนงสุจริตและบริหารงานที่โปร่งใส

19.2 คำสั่งคณะกรรมกาชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลนาจะหลวย

19.3 คำสั่งแต่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลนาจะหลวย

19.4 แผนการดำเนินงานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลนาจะหลวย

19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

[EB20]:หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

20.1 บันทึกข้อความคำสั่งให้คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

20.2 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

20.3 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

20.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

20.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

[HOME]

[EB21]:หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

21.1 บันทึกข้อความคำสั่ง/ข้อสั่งการและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์ของหน่วยงาน

21.2 กรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

21.3 บันทึกหนังสือแจ้งเวียนกรอบแนวทาง

21.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับ ติดตาม และผลรายงานผลการดำเนิน

21.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

[HOME]

[EB22]:หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB22.1บันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต

22.2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

22.3 ภาพถ่ายประกอบ

22.4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการประชุม/อบรม

22.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

[HOME]

[EB23]:หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

23.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน

23.2 แผนป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563

23.3 แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมชมรมจริยธรรมประจำปี 2563

23.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

[HOME]

[EB24]:หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

24.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์ของหน่วยงาน

24.2 รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน

24.3 รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน

24.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์หน่วยงาน

[HOME]

[EB25]:หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ประกาศและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์ของหน่วยงาน

25.2 ประกาศกรอบแนวทางการตรวจสอบการแฏิบัติงาน

25.3.1 มาตรฐานการปฎิบัติงานการแพทย์แผนไทย

25.3.2 มาตรฐานการปฎิบัติงานด้านกายภาพ

25.3.3 มาตรฐานการปฎิบัติงานด้านรังสี

25.3.4 มาตรฐานการปฎิบัติงานทันตกรรม

25.3.5 มาตรฐานการปฏิติงานด้านการพยาบาล

25.3.6 มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป

25.3.7 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกันสุขภาพและสารสนเทศ

25.3.8 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

25.4 บันทึกหนังสือแจ้งเวียน

25.5 บันทึกข้อความรับทราบผลดำเนินงาน

25.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

[HOME]

[EB26]:หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

26.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเวบไซต์ของหน่วยงาน

26.2 ภาพถ่ายประกอบ

26.3.1 ผังขั้นตอนการให้บริการประชาน

26.3.2 ตารางการให้บริการประชาชน

26.4 บันทึกนำเรียนผู้บริหารลงนามรับทราบ

[HOME]

END