มาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงาน

>> มาตรฐานการปฎิบัติงานการแพทย์แผนไทย

>> มาตรฐานการปฎิบัติงานด้านกายภาพ

>> มาตรฐานการปฎิบัติงานด้านรังสี

>> มาตรฐานการปฎิบัติงานทันตกรรม

>> มาตรฐานการปฏิติงานด้านการพยาบาล

>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป

>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกันสุขภาพและสารสนเทศ

>> มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

[หน้าหลัก]