โครงการซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและเยียวยาจิตใจผู้ประภัยวิกฤตปี ๒๕๖๑

โครงการซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและเยียวยาจิตใจผู้ประภัยวิกฤต ประจำปี ๒๕๖๑

ถ่ายภาพโดย : นายวราวุธ สำเรียนรัมย์

2018-03-26 โรงพยาบาลนาจะหลวย