คัดเลือก อสม 4.0 ระดับประเทศ

คณะกรรมการ คัดเลือด อสม.ดีเด่น ระดับชาติปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ สาขา การบริการในศูยน์สาธารณสุขมูลฐานชุุทชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ ณ บ้านโคกน้อย หมู่๔ ตำบลบ้านตูม ฮำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาณี วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ถ่ายภาพโดย : นายวราวุธ สำเรียนรัมย์

2018-02-21 บ้านโคกน้อย