ทีมตรวจประเมินการบันทึกทางการแพทย์และสรุปเวชระเบียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ

ทีมตรวจประเมินการบันทึกทางการแพทย์และสรุปเวชระเบียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธารนี วันที่20 กุมภาพันธ์ 2561 ณห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย

ถ่ายภาพโดย : นายวราวุธ สำเรียนรัมย์

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย