เริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 วันแรก

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

เริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 วันแรก ให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป / ประชาชน 7 กลุ่มโรค และอสม.

#วัคซีนซิโนแวค

#วัคซีนแอสตราเซเนกา

#ณห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย

2021-06-07 โรงพยาบาลนาจะหลวย