HA Re-acc3

ยินดีต้อนรับ  ทีมเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
จากท่าน อาจารย์ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์
นายแพทย์ชาญณรงค์ รุจิระชาติกุล
อาจารย์ดุษฎี ดวงมณี
ด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย

2019-11-14 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย