คณะเยื่ยมประเมินงานอนามัยแม่และเด็ก

คณะเยื่ยมประเมินงานอนามัยแม่และเด็ก 

2017-10-06 โรงพยาบาลนาจะหลวย