โครงการซ้อมแผน

โครงการซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยวิกฤต ประจำปี  ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธารนี ณ ห้องประชุมห้วยหลวง โรงพยาบาลนาจะหลวย

2019-03-19 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย