คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการจังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย

ถ่ายภาพโดย : นายวราวุธ สำเรียนรัมย์

2018-12-21 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย