อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการโครงการพัฒนาการป้องกัน การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ไตเรื้อรัง

 และการดูแลสุขภาพจิตในชุมชนเคลือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาจะหลวย

ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย

ถ่ายภาพโดย : นายวราวุธ สำเรียนรัมย์

2018-08-27 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย