ตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ขอต้อนรับ

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ด้วยความยินดียิ่ง

การตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เคลือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

ถ่ายภาพโดย : นายวราวุธ สำเรียนรัมย์

2018-06-14 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย