Generic placeholder image

เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

???????? รับสมัครงาน ????????
โรงพยาบาลนาจะหลวย
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป #หน่วยงานโรงพยาบาลนาจะหลวย
จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
ตำแหน่ง
????ระยะเวลาจ้าง : วันเริ่มจ้าง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาจะหลวย
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
☎️ ๐๔๕-๓๗๙๐๙๗-๘ ต่อ ๑๑๑ , ๑๑๒

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศรับสมัคร-พนักงานช่วยการพยาบาล-65.pdf

: 2022-06-20 : Admin 38