Generic placeholder image

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (จ้างเหมารายวัน) #นักเทคนิคการแพทย์

ด้วยโรงพยาบาลนาจะหลวย ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (จ้างเหมารายวัน)
ของโรงพยาบาลนาจะหลวย
จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
ตำแหน่ง
????ระยะเวลาจ้างเหมา : วันเริ่มทำสัญญา ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาจะหลวย
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
☎️ ๐๔๕-๓๗๙๐๙๗-๘ ต่อ ๑๑๒

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์.pdf

: 2022-05-18 : Admin 29