Generic placeholder image

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

???????? รับสมัครงาน????????
โรงพยาบาลนาจะหลวย
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง
ด้วย โรงพยาบาลนาจะหลวย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคลคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ผู้มีประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาจะหลวย
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รับสมัครงาน.pdf

: 2021-09-17 : Admin 103