Generic placeholder image

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงพยาบาลนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศเชิญชวน.pdf

: 2021-05-03 : Admin 172