Generic placeholder image

โรงพยาบาลนาจะหลวย มีความประสงค์จัดซือครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ได้แก่ 1.เครื่องอบผ้าแห้งแบบใช้แก็สหุงต้มขนาด ๒๐๐ ปอนด์

โรงพยาบาลนาจะหลวย มีความประสงค์จัดซือครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ  ดังนี้

  1. เครื่องอบผ้าแห้งแบบใช้แก็สหุงต้มขนาด  ๒๐๐ ปอนด์  จำนวน  ๑  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๔๓๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

: 2018-03-28 : Admin 568