Generic placeholder image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๑

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว โรงพยาบาลนาจะหลวย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน สมรรถนะ ตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ.pdf

: 2021-03-18 : Admin 86