Generic placeholder image

โรงพยาบาลนาจะหลวย มีความประสงค์จัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์งบค่าเสื่อม จำนวน 2 รายการ

โรงพยาบาลนาจะหลวย มีความประสงค์จัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1. เครื่องวัดความดันโลหิติแบบสอดแขนอัติโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง ราคา 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

2.โต๊ะคร่อมเตียง(over-bed tables)  จำนวน 4  ตัว วงเงิน 5000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

: 2018-03-28 : Admin 517