Generic placeholder image

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

โรงพยาบาลนาจะหลวยมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีการรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
          1) รวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานโดยจำแนกเป็นรายหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง และเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ
             1.1 ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
             1.2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
         2) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมาทั้งหมดตามข้อ 1) มาวิเคราะห์เป็นรายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ
            2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
            2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
            2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
            2.4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

: 2019-12-14 : Admin 70