Generic placeholder image

รับสมัครงาน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

  ด้วย โรงพยาบาลนาจะหลวย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 

ผู้มีประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาจะหลวย 

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ ครับ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ สมัครงานพยาบาล.pdf

: 2019-06-13 : Admin 173