ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-05-03 11:46:19
2แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลนาจะหลวย2020-03-06 17:43:24
3มาตรการ กลไก และระบบการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลนาจะหลวย2020-03-06 14:13:34
4ประกาศแนวทางและมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติราชการและ13.3กรอบแนวทางการดำเนินงานผลการปฏิบัติราชการต่ำ2020-02-26 20:40:59
5แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-02-25 16:19:59
6ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน2020-02-20 14:59:48
7รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจ้างปีงบประมาณ 25622019-12-15 10:54:22
8ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนาบาลวิชาชีพ2018-07-20 14:12:28